Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 870/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Chojnicach z 2016-05-13

Sygn. akt: I C 870/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Tomasz Biernikowicz

Protokolant:

Dominika Loll

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2016 r. w Chojnicach

sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. we W.

przeciwko M. G. (1)

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej M. G. (1) na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. we W. kwotę 3.445,78 zł (trzy tysiące czterysta czterdzieści pięć 78/100) z odsetkami umownymi o zmiennej stopie liczonymi w stosunku rocznym w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, liczonymi od kwoty 3.038,04 zł (trzy tysiące trzydzieści osiem 04/100) od dnia 4 lipca 2015 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanej M. G. (1) na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. we W. kwotę 141,38 zł (sto czterdzieści jeden 38/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania

Sygn. akt: I C 870/15 upr.

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować

2.  Termin 21 dni.

C., dnia 13 maja 2016 roku

S ę d z i a

I C 870/15

UZASADNIENIE

Powódka (...) Bank (...) SA we W. wniosła przeciwko pozwanej M. G. (1) pozew o zapłate (k. 29). Domagała się zasądzenia na swoją rzecz kwoty 3.445,78 zł. z odsetkami umownymi, liczonymi od kwoty 3.038,04 zł. w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP.

W uzasadnieniu pozwu podniosła, że zawarła z pozwaną umowę pożyczki, z której M. G. nie wywiązała się, powstało zadłużenie, od którego powódka nalicza odsetki.

Pozwana w piśmie z dnia 29 03 2016 r. (k. 60) wniosła o odroczenie terminu rozprawy, argumentowała, że nie może pogodzić terminu rozprawy ze swymi obowiązkami. W dalszym ciągu uzasadnienia wyjaśniła, że zaprzestała spłacać pożyczkę, albowiem popadła w trudne położenie materialne, lecz o swym zobowiązaniu względem banku pamięta i chce się z niego wywiązać. Wniosła o rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty.

SĄD (...):

18 10 2013 r. M. G. (1) zawarła z (...) Bank SA we W. umowę pożyczki gotówkowej na kwotę 4.007,90 zł., na okres od dnia 18 10 201 r. do dnia 30 10 2016 r. W umowie została uregulowana m.in. kwestia odsetek, w tym odsetek karnych tj. tych, które będą naliczane w razie powstania zadłużenia przeterminowanego.

Z uwagi na powstałe zaległości bank pismem z dnia 11 maja 2015 r. doręczonym pożyczkobiorcy w dniu 21 maja 2015 r. wypowiedział powyższą umowę, zaś w dniu 03 lipca 2015 r. wystawił wyciąg z ksiąg banku.

niesporne, a nadto dowody: wyciąg z ksiąg banku z dnia 03 07 2015 r. k. 36, wypowiedzenie umowy z dnia 11 05 2015 r. k. 40, dowód doręczenia wypowiedzenia umowy k. 40a, umowa pożyczki z dnia 18 10 2013 r. k. 46

SĄD (...) :

Powództwo okazało się uzasadnione.

Ogólnej podstawy prawnej zobowiązania pozwanej upatrywać należy w art. 354 par. 1 k.c., w myśl którego dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią.

W tym miejscu zauważyć należy, że pozwana w swym pisemnym stanowisku nie zakwestionowała swej odpowiedzialności tak co do zasady jaki co do wysokości. W związku z tym sąd mając na uwadze z jednej strony stanowisko pozwanej, a drugiej strony ważąc na treść dokumentów przedłożonych przez powódkę mógł ustalić, że żądania zgłoszone przez powódkę są uzasadnione. W świetle umowy pożyczki gotówkowej za niewątpliwe uznać należy, że pomiędzy stronami powstał węzeł obligacyjny o charakterze umownym. Umowa ta określała nie tylko wysokość zobowiązania, lecz również regulowała wysokość odsetek. Udowodniona została także przez powódkę kwestia wypowiedzenia umowy pożyczki.

Podsumowując, stwierdzić należy zatem, że powódka sprostała obowiązkowi dowodzenia (art. 6 k.c.) swych twierdzeń, stąd też orzeczono jak w pkt. I wyroku.

Pomimo żądania pozwanej nie rozłożono świadczenia na raty, gdyż pozwana nie wykazała żadnymi dowodami (choć spoczywał na niej taki obowiązek w świetle art. 6 k.c.) szczególnych okoliczności w rozumieniu art. 320 k.p.c. przemawiających za rozłożeniem zasądzonego świadczenia na raty

O kosztach procesu sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. statuującego zasadę odpowiedzialności za wynik postępowania. W myśl, której strona przegrywająca sprawę zwraca stronie wygrywającej proces te koszty, które celowo poniosła w związku z zainicjowaną sprawa. Na koszty strony powodowej składa się: opłata sądowa od pozwu – 100 zł., koszty opłat notarialnych poniesionych przez powódkę w związku z poświadczeniem przez notariusza dokumentów obrazujących umocowanie osoby składającej pozew do działania w imieniu banku – powódki – 7,38 zł. oraz 34 zł. tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictw.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Buse
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chojnicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Biernikowicz
Data wytworzenia informacji: