Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1037/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chojnicach z 2016-02-09

Sygn. akt: I Ns 1037/15

POSTANOWIENIE

Dnia 9 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Magdalena Tyl-Sporysz

Protokolant:

st. sekr. sądowy Monika Jączyńska

po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2016 r. w Chojnicach na rozprawie

sprawy z wniosku (...) sp. z o.o. w S.

z udziałem B. C., T. C., Z. C., M. C., E. G.

o stwierdzenie nabycia spadku po R. C.

postanawia:

I. Stwierdzić, że spadek po R. C., zmarłym w dniu 27 grudnia 2013 roku w C., w swoim ostatnim miejscu zamieszkania nabyli na podstawie ustawy:

- żona M. C. w ¼ części,

- dzieci: B. C., T. C., Z. C. i E. G. każde w 3/16 części.

II. Oddalić wniosek wnioskodawcy o zasądzenie na jego rzecz od uczestników kosztów postępowania.

Sygn. akt I Ns 1037/15

UZASADNIENIE

(...) Sp. z o.o. z siedzibą w S., domagała się stwierdzenia nabycia spadku po R. C.. W uzasadnieniu wskazała, że w/w spadkodawca był dłużnikiem wnioskodawcy. Na potwierdzenie tego powołała się na prawomocny i opatrzony klauzulą wykonalności nakaz zapłaty z dnia 08.02.2011 r. wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie VI Nc – e (...). We wniosku wskazano krąg spadkobierców ustawowych. Wnioskodawca domagał się ponadto zasądzenia na swoją rzecz od uczestników kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości czterokrotności stawki minimalnej określonej w § 8 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, tj. kwotę 240,00 zł, kosztów wniesionej opłaty od wniosku w kwocie 50,00 zł, oraz kosztów pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł, a nadto kosztów poniesionych w celu ustalenia następców prawnych po R. C. , a mianowicie: 172,00 zł za wniosek o wskazanie następców prawnych wraz z pełnomocnictwem,39,00 zł za odpis skrócony aktu zgonu R. C. wraz z pełnomocnictwem, 39,00 zł za odpis skrócony aktu urodzenia B. C. wraz z pełnomocnictwem, 39,00 zł za odpis skrócony aktu urodzenia T. C. wraz z pełnomocnictwem, 39,00 zł za odpis skrócony aktu urodzenia Z. C. wraz z pełnomocnictwem, 39,00 zł za odpis skrócony aktu małżeństwa E. G. wraz z pełnomocnictwem.

Uczestnicy M. C., B. C., Z. C., E. G. i T. C. nie zajęli stanowiska w sprawie.

SĄD USTALIŁ, CO NASTĘPUJE:

R. C. zmarł w dniu 27 grudnia 2013 r.. w C., w swoim ostatnim miejscu zamieszkania.

/ dowód: odpis skrócony aktu zgonu R. C. k. 17/

W chwili śmierci był żonaty. Związek małżeński zawierał jeden raz. Pozostawił po sobie żonę M. C. oraz czworo dzieci tj. B. C., Z. C., E. G. i T. C.. Testamentu nie sporządził.

/dowód: odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na k. 18-21, zapewnienie spadkowe uczestniczki M. C. złożone na rozprawie w dniu 09 lutego 2016 r./

Nikt spadku nie odrzucił, nie zrzekł się go, nie został uznany niegodnym dziedziczenia.

/dowód: zapewnienie spadkowe uczestniczki M. C. złożone na rozprawie w dniu 09 lutego 2016 r. k./

SĄD ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

Zgodnie z art. 931 § 1 kc w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. § 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio
do dalszych zstępnych.

Mając na względzie treść tego przepisu, należało uznać, że spadek po R. C. zmarłym w dniu 27.12.2013 r. w C. w swoim ostatnim miejscu zamieszkania, nabyły na podstawie ustawy: żona M. C. w ¼ części oraz dzieci: B. C., Z. C., E. G., T. C. każdy w 3/16 części.

Przechodząc do kwestii kosztów - Sąd wydając rozstrzygnięcie jak w punkcie 2 postanowienia, przyjął za podstawę prawną art. 520 § 1 kpc.

W doktrynie reprezentowane jest stanowisko, że z treści całego art. 520 kpc należy wywieść, iż ustawodawca zakłada, co do zasady równy stopień zainteresowania uczestników wynikiem postępowania. Orzeczenie sądu udziela ochrony prawnej każdemu uczestnikowi. Stąd też ten, kto poniósł koszty sądowe lub koszty zastępstwa procesowego, nie uzyska zwrotu wydanych kwot od innego uczestnika, ale i nie jest obowiązany do zwracania kosztów poniesionych przez innego uczestnika. Jeżeli jednak w toku postępowania strona zgłosi wniosek o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania nieprocesowego, sąd, uznając
za stosowane nie odstępowanie od zasady z § 1 art. 520 kpc, wniosek taki powinien oddalić (por Przemysław Telenga, Komentarz aktualizowany do art. 520 Kodeksu postępowania cywilnego, stan prawny 2011.10.23). Jedynie wyjątkowo, jeżeli uczestnicy albo w różnym stopniu byli zainteresowani wynikiem postępowania, albo interesy ich były sprzeczne, sąd może orzec na zasadzie odpowiedzialności za wynik sprawy (art. 520 § 2) lub na zasadzie zawinienia (art. 520 § 3). Ponadto w postępowaniu nieprocesowym odpowiednie zastosowanie mogą znaleźć przepisy dotyczące zwrotu kosztów procesu (m.in. art. 99, 104, 106, 110).

Odnosząc powyższe do rozpoznawanej sprawy, w ocenie Sądu, brak było podstaw
do odstąpienia od zasady wyrażonej w art. 520 § 1 kpc. Nie można uznać, że uczestnicy
w różnym stopniu byli zainteresowani wynikiem sprawy czy też ich interesy były sprzeczne. Uczestnicy nie zajęli stanowiska w sparwie. Ponadto, skoro Sąd w niniejszym postępowaniu nie badał co wchodziło w skład masy spadkowej po R. C. (a mógł nie pozostawić żadnych aktywów) , zaś konsekwencją złożenia niniejszego wniosku i ustalenia kręgu spadkobierców będzie to, iż wnioskodawca podejmie najprawdopodobniej działania zmierzające do wyegzekwowania przysługującej mu od spadkodawcy należności, to równie dobrze można założyć, że to wnioskodawca był najbardziej zainteresowany wynikiem postępowania i jako taki winien ponieść wszystkie koszty. W tym miejscu i na poparcie tego stanowiska zasadnym wydaje się odwołanie do orzecznictwa. I tak w postanowieniu z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie IV CZ 101/10 Sąd Najwyższy stwierdził, że W postępowaniu nieprocesowym w zasadzie nie ma podstaw do domagania się przez uczestnika, który poniósł określone koszty, zwrotu ich od pozostałych uczestników. Z kolei w postanowieniu z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie II CZ 150/11 ten sam Sąd uznał, że Wyrażonej w art. 520 § 2 kpc reguły stosunkowego rozdzielania kosztów postępowania lub obciążenia nimi jednego uczestnika nie można wykładać jako obowiązku sądu bezwzględnego obciążenia uczestnika tymi kosztami zawsze, gdy stopień zainteresowania uczestników wynikiem postępowania jest różny lub występuje sprzeczność interesów. Wskazuje na to formuła przepisu "sąd może". Potrzebę zastosowania wynikającej z powołanego przepisu reguły Sąd poddaje ocenie z uwagi na okoliczności sprawy.

Mając to na względzie i podzielając stanowisko wyrażone w przytoczonych orzeczeniach, Sąd oddalił wniosek o zasądzenie na rzecz wnioskodawcy od uczestników kosztów postępowania.

Z.

1.  Odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć peł. wnioskodawcy.

2.  Za 14 dni.

C., dn. 18.02.2016 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Jączyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chojnicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Tyl-Sporysz
Data wytworzenia informacji: