Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 762/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chojnicach z 2016-11-03

Sygn. akt: I C 762/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 listopada 2016 r.

Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Radosław Wyrwas

Protokolant:

Anna Fryca

po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r. w Chojnicach

sprawy z powództwa A. S.

przeciwko Bankowi (...) SA z siedzibą we W.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

***

I.  pozbawia wykonalności w całości tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego numer (...) wystawionego w dniu 17 września 2010r. przez (...) Bank SA w W. przeciwko dłużnikowi A. S., zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 19 października 2010r. w sprawie I Co 2359/10;

II.  nakazuje pobrać od pozwanego Banku (...) SA z siedzibą we W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Chojnicach kwotę 690 (sześćset dziewięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty od pozwu, od uiszczenia której powódka została zwolniona;

III.  zasądza od pozwanego Banku (...) SA z siedzibą we W. na rzecz powódki A. S. kwotę 4.817 (cztery tysiące osiemset siedemnaście) złotych tytułem kosztów procesu.

Sygn. akt: I C 762/16

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2016r. A. S. wniosła powództwo przeciwko Bankowi (...) SA o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w nadaną przez Sąd Rejonowy w Chojnicach dnia 19 października 2010r. w sprawie I Co 2359/10 klauzule wykonalności – bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) wystawionego na podstawie ksiąg (...) Bank SA w W. dnia 17 września 2010r. Wniosła ponadto o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że opisany powyżej tytuł wykonawczy jest podstawą prowadzonego przeciwko powódce postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego J. G. w sprawie Km 138/11. Tymczasem z korespondencji otrzymanej od spółki (...) SA wynika, że wierzytelność objęta tym tytułem wykonawczym została na podstawie umowy cesji zbyta na rzecz (...) SA z siedzibą w G. w dniu 31 maja 2011r. Wyrażono pogląd, że sprzedaż wierzytelności powoduje, iż wystawiony wcześniej tytuł egzekucyjny traci podstawę prawną.

W dalszej części uzasadnienia wskazano, że majątek (...) Bank SA został w całości przeniesiony na rzecz Banku (...) SA we W..

Powódka pismem z dnia 30 czerwca 2016r. wezwała pozwany bank do umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 138/11, jednakże wezwanie to pozostało bez odpowiedzi.

W odpowiedzi na pozew Bank (...) SA wniósł o uwzględnienie powództwa oraz obciążenie powódki kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazał, że wobec uznania powództwa przy pierwszej czynności procesowej kosztami procesu należy obciążyć powódkę, która nie wezwała pozwanego do wydania tytułu wykonawczego. Nawet w przypadku nie podzielenia takiego stanowiska – uzasadnione byłoby zastosowanie art. 102 k.p.c. poprzez odstąpienie od obciążenia pozwanego kosztami procesu. Pozwany w odpowiedzi na wniosek powódki niezwłocznie podjął czynności mające na celu wstrzymanie procesu odzysku. W dniu 4 sierpnia 2016r. pozwany złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Tym samym pozwany nie dał podstaw do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

W piśmie procesowym z dnia 2 września 2016r. pełnomocnik powódki podtrzymał żądanie zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu. Wskazał, że powódka wystosowała do pozwanego pismo, w którym żądała umorzenia postępowania egzekucyjnego. Pomimo tego powódka nie otrzymała postanowienia o umorzeniu egzekucji.

Sąd ustalił, co następuje:

W sprawie I Co 2359/10 Sąd Rejonowy w Chojnicach postanowieniem z dnia 19.10.2010r. nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) wystawionemu w dniu 17 września 2010r. przez wierzyciela (...) Bank SA w W. przeciwko dłużnikowi A. S..

/okoliczność bezsporna/

Na podstawie wskazanego powyżej tytułu wykonawczego ówczesny wierzyciel (...) Bank SA, złożył do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach M. M. wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko A. S.. Postępowanie toczyło się pod sygnaturą Km 138/11.

/okoliczności bezsporne/

W dniu 31 maja 2011r. pierwotny wierzyciel zbył przysługującą mu wobec A. S. wierzytelność na rzecz B. (...) N. S.o F. Z. z siedzibą w G..

/okoliczność bezsporna/

(...) Bank SA został w całości przejęty przez Bank (...) SA.

/okoliczność bezsporna/

W dniu 7 czerwca 2016r. powódka A. S. zawarła porozumienie ze swoim wierzycielem – B. (...) N. S.m F. Z. z siedzibą w G. odnośnie spłaty swojego zadłużenia.

/okoliczność bezsporna/

W dniu 30 czerwca 2016r. pełnomocnik powódki wystosował pismo do Banku (...) SA, w którym wniósł o natychmiastowe wystąpienie do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach o umorzenie postępowania egzekucyjnego Km 138/11 prowadzonego na podstawie opisanego powyżej bankowego tytułu egzekucyjnego. W treści pisma wskazano, że w dniu 31 maja 2011r. wierzytelność przysługująca uprzednio (...) Bankowi SA została zbyta na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego B. (...). W treści pisma wskazano ponadto, że od tej daty niezasadne jest przymusowe egzekwowanie od A. S. jakichkolwiek kwot pieniężnych. Zażądano ponadto zwrotu kwoty 5.037,17 zł wyegzekwowanej od powódki do tego czasu w toku postępowania egzekucyjnego.

Doręczenie w/w pisma bankowi (...) nastąpiło w dniu 5 lipca 2016r.

/dowód: kopia pisma, k. 10; kopia dowodu nadania, k. 11; kopia wydruku śledzenia przesyłek, k. 80/

W dniu 4 sierpnia 2016r. pozwany Bank (...) SA złożył do Komornika wniosek o umorzenie egzekucji.

/okoliczność bezsporna/

Powyższy stan faktyczny był pomiędzy stronami bezsporny. W odpowiedzi na pozew pozwany bank uznał powództwo i nie kwestionował okoliczności faktycznych, które legły u jego podstawy. Sąd zatem ustalając stan faktyczny sprawy oparł się na nie budzących wątpliwości twierdzeniach strony powodowej. Nadmienić należy, iż twierdzenia te znajdują pełne potwierdzenie w dokumentach zgromadzonych w aktach niniejszej sprawy, jak i w dołączonych aktach I Co 2359/10.

W oparciu o dokumenty Sąd poczynił ustalenia faktyczne dotyczące treści i daty wysłania pisma pełnomocnika powódki z dnia 30.06.2016r. Kopia tego pisma i kopia dowodu jego nadania (k. 10 i 11) nie budziły żadnych zastrzeżeń. Z uwagi na okoliczności wskazane w odpowiedzi na pozew pełnomocnik powódki przedłożył dokument w postaci wydruku (k. 80), z którego wynika data doręczenia w/w pisma stronie pozwanej. Dokument ten nie budził żadnych zastrzeżeń i na jego podstawie Sąd ustalił, że w/w pismo dotarło do pozwanego banku już w dniu 5 lipca 2016r. Z kolei okolicznością niesporną było, że wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 138/11 pozwany bank złożył dopiero w dniu 4 sierpnia 2016r., a więc po upływie miesiąca od daty otrzymania pisma pełnomocnika powódki.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Postępowanie egzekucyjne w sprawie Km 138/11 prowadzone było na podstawie tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nadaną przez sąd. Postępowanie to mogło toczyć się z wniosku wierzyciela, którym był bank (...) SA. Z oczywistych względów postępowanie to mogło toczyć się także na rzecz następcy prawnego – Banku (...) SA. Zanim jednak doszło do przejęcia tego pierwszego banku przez pozwanego – wierzytelność objęta w/w tytułem wykonawczym została zbyta na rzecz podmiotu, który nie jest bankiem.

Ugruntowany w orzecznictwie jest pogląd, że podmiot inny niż bank nie może prowadzić postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, albowiem nie jest możliwe nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności na rzecz podmiotu, który nie jest bankiem. B. (...) N. S.y F. Z. z siedzibą w G. z oczywistych względów nie jest bankiem.

Zatem na skutek umowy cesji z dnia 31 maja 2011r. doszło do zaistnienia zdarzenia, na skutek którego zobowiązanie nie może być egzekwowane, co z kolei przewiduje art. 840§1 k.p.c. jako jedną z podstaw powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Chodzi to oczywiście nie o absolutną niemożność egzekwowania zobowiązania, lecz o niemożność egzekwowania zobowiązania przez dotychczasowego wierzyciela na podstawie dotychczasowego tytułu wykonawczego. Gdy zatem pierwotny wierzyciel zbywa wierzytelność na inną osobę, to nie może w dotychczasowym postępowaniu egzekwować roszczenia (por. wyrok SN z 21.10.1999r., I CKN 111/99, OSN 2000, Nr 4, poz. 82).

Mając powyższe na uwadze Sąd w pkt I wyroku uwzględnił w całości powództwo i pozbawił wykonalności w całości tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego numer (...) wystawionego w dniu 17 września 2010r. przez (...) Bank SA w W. przeciwko dłużnikowi A. S., zaopatrzonego w klauzule wykonalności z dnia 19 października 2010r. w sprawie I Co 2359/10.

Podstawą dalszych rozstrzygnięć zawartych w pkt II i III wyroku jest uznanie, że pozwany Bank przegrał sprawę, a ponadto dał powód do wytoczenia powództwa. Tym samym nie było podstaw do obciążenia kosztami procesu i kosztami sądowymi powódki. Zgodnie z treścią art. 101 k.p.c. – zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Te przesłanki nie zostały w niniejszej sprawie spełnione. Gdy powódka powzięła informację o cesji wierzytelności, a tym samym o niezasadnym egzekwowaniu należności przez Bank (...) SA w sprawie Km 138/11, nie wytoczyła od razu powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, lecz najpierw jej pełnomocnik w dniu 30 czerwca 2016r. wysłał do Banku (...) pismo, w którym przedstawił jednoznacznie stan sprawy i wezwał do złożenia przez bank jako wierzyciela wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 138/11. Pozew został wniesiony w dniu 26 lipca 2016r., a więc po upływie 3 tygodni od daty otrzymania w/w pisma przez pozwanego. W ocenie Sądu był to wystarczający czas, aby pozwany jako profesjonalista rozpoznał sytuację i podjął niezwłocznie, jeszcze przed wytoczeniem powództwa, kroki zmierzające do zaspokojenia interesu prawnego powódki. Nic nie stało na przeszkodzie, aby pozwany bank przed wytoczeniem powództwa złożył do Komornika wniosek o umorzenie egzekucji.

Mając powyższe na uwadze Sąd w pkt III wyroku zasądził, zgodnie z regułą wyrażoną w art. 98 k.p.c., koszty procesu poniesione przez powódkę. Na koszty te składa się wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym w wysokości 4.800 zł oraz uiszczona opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić, sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji obciąży przeciwnika, jeżeli istnieją do tego podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu. Skoro pozwany przegrał sprawę, a powódka była zwolniona od kosztów sądowych, to przepis ten znajduje zastosowanie. Opłata od pozwu wynosiła 690 zł i są to koszty, którymi należało obciążyć stronę pozwaną.

Jednocześnie nie zasługiwał na uwzględnienie wniosek pozwanego o zastosowanie art. 102 k.p.c. i w rezultacie odstąpienie od obciążania go kosztami. Pozwany jest profesjonalistą, zaś sprawa niniejsza toczyła się tylko i wyłącznie dlatego, że pozwany nie dopełnił należytej staranności i nadal przymusowo egzekwował roszczenie, które od dnia 31 maja 2011r. już mu nie przysługiwało. Co więcej, pomimo otrzymania pisma pełnomocnika powódki z dnia 30 czerwca 2016r. przez długi okres liczny w tygodniach nie podjął działań zmierzających do umorzenia postepowania egzekucyjnego. Nie zaszły zatem w ocenie Sądu żadne okoliczności, które pozwalałby na odstąpienie od obciążania pozwanego banku kosztami, w tym kosztami procesu poniesionymi przez powódkę. Gdyby Sąd zastosował art. 102 k.p.c., to skutkowałoby to sytuacją, gdy to powódka poniosłaby ciężar ustanowienia pełnomocnika z wyboru.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Jączyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chojnicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Radosław Wyrwas
Data wytworzenia informacji: